Tietosuojaseloste

Bellafonian tietosuojaseloste


Tämä asiakirja sisältää EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) mukaisesti rekisteröidylle
toimitettavat tiedot.

 1. Rekisterinpitäjän yhteystiedot
  Rekisterinpitäjä on: Bellafonia
  Y-tunnus 2967221-4
  Turkhaudantie 5
  00700 Helsinki
  050 3656930
  www.bellafonia.fi
  Tietosuojavastaavan yhteystiedot:
  Elina Parkkari
  elina.parkkari@bellafonia.fi
  0503656930
 2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn peruste sekä vastaanottoryhmät
  Henkilötietoja käsittelyn peruste ja tarkoitus on potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain
  (1992/785) mukaisen potilas- ja asiakasrekisterin ylläpitäminen: EU:n yleinen tietosuojaasetuksen 6 artiklan 1 c) alakohta (käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen
  velvoitteen noudattamiseksi). Muiden henkilötietojen osalta käsittelyperuste on asetuksen 6
  artiklan 1 b alakohta (käsittely on tarpeen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi).
  Potilasrekisteriin kuuluvat mm. potilaan nimi, henkilötunnus, kotiosoite, muut yhteystiedot
  sekä kaikki hoidon järjestämisessä ja toteuttamisessa käytettäviä, laadittuja tai saapuneita
  asiakirjoja taikka teknisiä tallenteita, jotka sisältävät asiakkaan terveydentilaa koskevia tai
  muita henkilökohtaisia tietoja. Näin kerättyjä tietoja käytetään terveydenhuollon palveluiden
  tuottamiseen ja siihen kiinteästi liittyviin toimintoihin. Asiakkaan yhteystietoja voidaan käyttää
  lain sallimalla tavalla myös palveluiden markkinointiin. Sähköinen suoramarkkinointi
  kuluttaja-asiakkaalle edellyttää erillistä suostumusta.
  Rekisterinpitäjä voi käyttää potilastietojen käsittelyssä alihankkijoita, kuten sähköisiä
  potilastietojärjestelmiä tuottavia yrityksiä tai muita terveydenhuollon palveluntuottajia. Tällöin
  sopimuskumppanin kanssa laaditaan EU:n tietosuoja-asetuksen 28 artiklan ja potilasasiakirjaasetuksen (298/2009) 5 §:n edellyttämä sopimus henkilötietojen käsittelystä.
  Potilastiedot ovat lakisääteisen salassapitovelvollisuuden piirissä (Potilaslaki 13 §, 14 § ja
  rikoslain 38 luvun 1 ja 2 §). Potilastietoja ei luovuteta sivullisille ilman lakiin perustuvaa syytä
  tai asiakkaan nimenomaista ja erikseen saatua kirjallista suostumusta. Sivullisella tarkoitetaan
  muita kuin asianomaisessa toimintayksikössä tai sen toimeksiannosta potilaan hoitoon tai
  siihen liittyviin tehtäviin osallistuvia henkilöitä.
  Säännönmukaisesti potilas-, asiakas ja henkilötietoja luovutetaan edellä mainittujen
  perusteiden täyttyessä seuraaville tahoille:
  Hoidosta vastaava taho, kuten erikoissairaanhoito
  Hoidon maksava taho
  Diarium (potilastietojärjestelmä)
  Bellafonian alihankkijat: Sanalaakso (Elina Laakso-Otto), Tmi Marjo Rönkkö (Marjo Rönkkö),
  Vuorovaikutuksen ilo (Heli Järvinen).
  Tilintarkastaja, Talouskonttori In, Hanna Heininen
  Muut asiakkaasta kerättävät tiedot kuin potilastiedot ja niiden käyttötarkoitus:
 3. Henkilötietojen säilytysaika
  Potilastietoja säilytetään niin pitkään kuin laki potilaan asemasta ja oikeuksista sekä sen
  perusteella annettu potilasasiakirja-asetus (94/2022) edellyttävät. Pääsääntöisesti potilastietoja
  säilytetään asetuksen mukaisesti 12 vuotta potilaan kuolemasta, tai mikäli kuolemasta ei ole
  tietoa, 120 vuotta potilaan syntymästä.
 4. Rekisteröidyn oikeudet
  Rekisteröitynä sinulla on tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus pyytää sinusta kerättyjä tietoja
  nähtäville sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista, poistamista tai pyytää käsittelyn
  rajoittamista sekä vastustaa tietojen käsittelyä. Mikäli kyseessä on sähköisesti tuotettu tieto
  jonka käsittely perustuu sopimukseen, on sinulle myös oikeus saada sinusta kerätyt
  automaattisesti käsitellyt tiedot siirretyksi sähköisesti järjestelmästä toiseen.
  Siltä osin kuin tietojen säilytys perustuu lakiin, ei rekisteröidyllä ole ehdotonta oikeutta vaatia
  potilastietoja poistettavaksi tai oikeutta vastustaa tai rajoittaa tietojen lakisääteistä käsittelyä
  tietosuoja-asetuksen sallimalla tavalla. Hoidon yhteydessä annettavat pakolliset tiedot on
  lueteltu yllä viitatun STM:n potilasasiakirja-asetuksen 10 §:ssä.
 5. Oikeus peruuttaa suostumus
  Potilastietojen käsittely ei perustu rekisteröidyn suostumukseen, vaan on rekisterinpitäjän
  lakisääteinen velvollisuus. Milloin (muiden kuin lakisääteisten potilas-) tietojen käsittely
  perustuu suostumukseen, on sinulla rekisteröitynä oikeus peruuttaa tällainen suostumus
  milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen ei vielä kuitenkaan lopeta henkilötietojen
  käsittelyä, mikäli käsittelylle on muu tietosuoja-asetuksen 6 artiklassa mainittu tai
  lainsäädännöllä säädetty peruste.
 6. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
  Rekisteröitynä sinulla on oikeus tehdä tietojesi käsittelystä valitus valvontaviranomaiselle.
  Toimivaltainen valvontaviranomainen Suomessa on tietosuojavaltuutetun toimisto
  www.tietosuoja.fi
 7. Henkilötietojen antaminen on palvelun suorittamisen lakisääteinen edellytys
  Henkilötietojen (nimi, yhteystiedot, kotipaikka, henkilötunnus jne.) antaminen on
  terveydenhuollon palveluiden antamisen edellytys ja perustuu potilaan asemasta ja oikeuksista
  annettuun lakiin ja asetukseen. Potilastietojen tallentamisesta lakisääteiseen kansalliseen
  Kanta-arkistoon informoidaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä
  käsittelystä annetun lain (784/2021) edellyttämällä tavalla Kelan Kanta-palveluiden omilla
  lomakkeilla tavalla erikseen. Annettu Kanta-informointi kirjataan myös suoraan Kantapalveluihin erikseen tämän palveluntuottajan potilasrekisteristä.
 8. Automaattinen päätöksenteko tai profilointi
  Rekisterinpitäjän hallinnoimien henkilötietojen käsittelyyn ei liity automaattista
  päätöksentekoa tai profilointia.
 9. Tietojen käyttötarkoituksen muutoksesta on ilmoitettava asiakkaalle
  Jos rekisterinpitäjä aikoo käsitellä henkilötietoja edelleen muuhun tarkoitukseen kuin siihen,
  johon henkilötiedot alun perin kerättiin, on rekisterinpitäjän tietosuoja-asetuksen mukaisesti
  ilmoitettava rekisteröidylle ennen kyseistä jatkokäsittelyä tästä muusta tarkoituksesta ja
  annettava kaikki asiaankuuluvat lisätiedot tietosuoja-asetuksen mukaisesti.
  Tämän lisäksi on huomioitava, että lakisääteisten potilastietojen käyttötarkoituksen on
  muutoksen jälkeenkin oltava potilassalaisuutta koskevan lainsäädännön sallimat.